Име на проекта: “Преодоляване на ограниченията на границата чрез установяване на приятелски съседски отношения ”


 
Главна цел:
Установяване на традиции и дългосрочно културно сътрудничество между Фондация „Феникс – 21 век”- Видин и Тимок клуб чрез насочване на съвместните им усилия към развитие на двустранен културен обмен и използване на всички елементи на културата като универсални инструменти за трансгранично партньорство и приятелство.

Специфични цели:
- Обмен на информация и опит в областта на културата и създаване на устойчива мрежа за сътрудничество между организации с опит в областта на културата;
- Опознаване на съседа и създаване на приятелски съседски отношения чрез пресъздаване на традиционни за двете нации обичаи, обменни посещения, изучаване на танците, фолклора, историята и легендите на съседа;
- Създаване на условия за стимулиране на творчеството и артистичните изяви, стимулиране на творческите дейности на младежите;
- Създаване на множество предпоставки и възможности за устойчиво развитие на бъдещите културни връзки и контакти чрез създаване на трансграничен съвет за трансгранична културна политика.

Искаме да:
1. формираме и да функционира Съвместен Експертен Съвет за интензифициране на трансграничен културен обмен;
2. извършим Проучване на традиционни обичаи, празници и кулинарни рецепти от двата трансгранични региона – характеристики, прилики и различия;
3. празнуваме съвместно празници
4. проведем он-лайн фолклорно състезание
5. повишим капацитета на заинтересованите страни, чрез обучение на тема: наследство и културни традиции, иницииране на съвместни културни събития, изпълнение на съвместни проекти между Видин и Княжевац;
6. организираме Кръгла маса на тема "Културно – историческо наследство и традиция в граничните региони";
7.  промоцираме проекта