Фондация "Феникс - 21 век"

                   Гр. Видин, комплекс “Вида”, блок 1, вх. Б, ет. 8

                   Tel./Fax.: + 359 94 621-035

                   Mobile: + 359 889 74 88 31 Фондация "Феникс - 21 век" е неправителствена организация, която е създадена на 07.12.2007г. в гр. Видин, с цел разработване, изпълнение и управление на европейски проекти и предоставяне на консултации в следните области:

Разработване, изпълнение и управление на местни, регионални и международни проекти. Екипът на Феникс разработва и управлява проекти в различни области: образование и обучение, туризъм, култура, околна среда, селско стопанство, бизнес и т.н. Феникс работи в тясно сътрудничество с организации от България и Европа: МСП, общини, неправителствени организации.

Проекти, в които Фондация "Феникс - 21 век" е водеща организация или партньор за периода 2008-2014 г. са:

Проект "Партньори за чист и зелен град Видин". Този проект е финансиран от фондация Чарлз Стюарт Мот и Фондация "ЕкоОбщност" по програма "Място за живот 2008". Партньори по проекта са Община Видин и вестник "Видински мост". Целта на проекта е решаване на проблеми, свързани с подобряване условията на живот в градска и природна среда. Проектът включва местни инициативи за облагородяване на градската среда - почистване и ремонт на детски площадки, почистване , залесяване и оформяне на места за отдих в междублоковите пространства, организирани и проведени семинари и кръгли маси на тема "Защита и опазване на околната среда".

Проект "Развитие на е-вестник 'Трите етноси'". Той е финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ). Водеща организация по проекта е СОУ "Св. Св.Кирил и Методий" Ново село. Фондация "Феникс - 21 век" е партньор. Целите на проекта са:
- Гарантиране правото на равен достъп до качествено образование на децата от етническите малцинства
- Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства
- Дейности, свързани с прилагането на извънкласни и извънучилищни дейности с цел съхраняване и развитие на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства

От август 2011г. до 2013г., "Феникс - 21 век" е изпълнила проект "MILLA – Учене на език на мигрантите на работното място". Той е финансиран по секторна програма "Грюндвиг" на Програмата за Учене през целия живот.

От декември 2011 г. до януари 2014 г. "Феникс - 21 век" е реализирала проекта "Младежи за европейско бъдеще на Видин", финансиран от Национален център "Европейски младежки програми и инициативи" на Българското Министерство на образованието и науката. Идеята на проекта е създаване на младежки информационен и консултативен център в гр. Видин. Основната цел на този проект е да се създаде устойчив механизъм за предоставяне на достъпна и качествена информация, консултантски услуги и обучение за младите хора във Видин. МИКЦ ще бъде място за подпомагане на младите хора и осигуряване на условия за личностно развитие и реализация.

От Декември 2013 до Декември 2014, "Феникс - 21 век" изпълнява проект "Пазете за нас, младежта учи възрастните", реф.No 2007CB16IPO006-2011-2-76, финансиран по втората покана по Програмата за трансгранично сътрудничество ИПП България - Сърбия. Проектът има за цел да осъществи съвместна обществена кампания в областите Бор (градовете Бор, Кладово, Майданпек, Неготин, Република Сърбия) и Видин (градовете Видин, Брегово, Кула, Белоградчик, Р. България) за формиране на приятелско поведение към природата и защитно отношение към околната среда и био-разнообразието сред възрастните и различните възрастови общности от населението.


                        Ул. „Ослободженя” 1, Княжевац, област Зайчар,
                       Република Сърбия

                        Тел.: +381 19 730 002

                        Факс: +381 19 734 177

За нас:
Тимочки клуб е организация с нестопанска цел, неполитическо гражданско сдружение основано през 1997г. в Княжевац.
Целта на Тимочки клуб е промоциране на екологично безопасното, социално и икономическо развитие на Тимочкия регион.

Какво правим?
До сега там са реализирани повече от 60 различни проекти с повече от 20,000 бенефициенти от 12 страни. Тимочки клуб е много активен в укрепването на демократичните институции и политическия процес на трансформация в Сърбия. Чрез своите последни дейности, Тимочки клуб стана лидер в Източна Сърбия за насърчаване на местното партньорство между правителството, бизнеса и гражданското общество.

Ресурси
Тимочки клуб в момента има седем служители, 12 активни доброволци и 46 членове. Той разполага с напълно оборудвани офиси и екип от обучители, които са извършили през последните години обучения за повече от 1400 души и с консултантска мрежа Тимок, която се състои от консултанти от целия регион Тимок.

Членство
Тимочки клуб е член на:
- борда на Югоизточната мрежа за развитие,
- "Алианс за Балканско сътрудничество", неправителствени организации от Румъния, България, Македония и Сърбия
- подготвя, "Европейската мрежа за развитие на селските райони"
- мрежа RIVER SEE,
- FENS федерация на неправителствени организации от Сърбия

Тимочки клуб е член на:
- Консултативния съвет на неправителствени организации, ангажирани с Република Сърбия за подготовката на стратегия за намаляване на бедността
- Звено за мониторинг, оценка и подкрепа на FSI програми
- Национален координационен екип на сръбските неправителствени организации за GoTV кампания - избори 2000, единствената неправителствена организация, която не е от Белград
- Тристраннен борд Еврорегион "Дунав XXI"

Печатни издания
- "Сравнителен анализ на регулирането на социалните услуги в Сърбия, България и други страни-членки на ЕС"
- Брошура "Процесът на деинституционализация и децентрализация на социалните услуги и ролята на организациите на гражданското общество, като инициатор и доставчик. „Българския опит"
- "Да работим заедно"
- "Икономически анализ на община Княжевац"
- "Икономически анализ на Община Парачин"
- "Какво трябва да знаем за Европейския съюз"
- "Управление на проектния цикъл"
- "Ръководство чрез малък бизнес"
- "Ръководство за финансирането на НПО от общината и градски бюджети"
- "Зелен дневен ред на Княжевац"
- Повече от 50 разработени проекта за започване на малък бизнес и повече от 25 предпроектни проучвания

Проекти
Повече от 60 проекта осъществени чрез три програми определени от стратегическия план (социално-хуманитарни, развитие и трансграничната програма):

Социално- хуманитарната:
- Анти-ксенофобски, анти-расизъм и анти малцинство и хендикап дискриминационна кампания
- Партньори за социални общества
- Стратегически документ за намаляване на бедността в Република Сърбия - PRSP
- Разкриване на скрита бедност
- Широко отворена Харта Княжевац
- Мониторинг и оценка на проекти по СИФ
- Звено за мониторинг и подкрепа на проекти MRSP
- Наркотикът води до смърт
- Стъпка към Насърчаване на плурализма чрез укрепването на неправителствените организации и на гражданското общество в Сърбия
- Участие в изследвания на бедността на децата в Сърбия

Развитие:
- Бизнес център инкубатор
- Малка подкрепа на бизнеса в Източна Сърбия
- Насърчаване на плурализма чрез укрепването на неправителствените организации и на гражданското общество в Сърбия
- Регионален Център за развитие Тимок
- Партньорство за развитие
- Образователна програма за Местните власти
- Ресурсен център за НПО
- Доброволчески Център
- Да не закъснеем
- Тимок мрежа
- Дом на партньорство
- Туристическа информационен център
- Участие в рециклирането запази околната среда
- Зелен дневен ред в Сърбия
- Обучение за курсове за обучение на младежта

Трансграничен:
- Стара планина - нови мостове
- Балкански трансграничен форум
- Балканска гражданска коалиция
- Източна Сърбия близо до Европа
- Регионална интеграция чрез обмен на доброволци в Югоизточна Европа

Укрепване на демократичния процес в Сърбия:
- Запознайте се с правата си I & II
- Младежта има своите права? I и II
- Княжевац отворено училище - Кос
- Запазване на вашия вот
- GoTV (Излез и гласувай) кампания
- Гражданите гледат общинския бюджет
- Образование за Младите политици I и II
- Обучение на демократична сила в Сърбия
- Сърбия в ЕС, какво ще получа и какво Княжевац ще получи от това?
- Етичен кодекс промоция за представители на местната власт в Централна Сърбия

Нашите източници на финансиране:
- Европейския съюз, управляван от Делегацията на Европейския съюз в Република Сърбия
- ISC, Институт за устойчиви общности
- USAID , Американската агенция за международно развитие, USA
- DAI – Алтернативи за развитие
- DFID , Отдел за международно развитие, UK
- Чарлс Стюарт Мотт Фондация, USA
- EAR, Европейска агенция за възстановяване
- GMF, Фонд на генерал Маршал, USA
- Програма на ОНН за развитие на ПРООН
- ОССЕ, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа
- CIDA, Канадска международна агенция за развитие - Канада
- Къща на Свободата, САЩ,
- CHF, Общност на финансите, САЩ,
- Холандско посолство, Белград
- Уестминстърска фондация за демокрация (UK),
- Фонд за Отворено общество, Белград, Будапеща,
- CRS, Католическа служба за подпомагане USA,
- IOCC, Международна православна християнска благотворителна организация, IOCC, САЩ,
- ECHO, Европейска комисия хуманитарна организация
- ВКПЧООН, Върховния комисар на ООН по правата на човека
- Ноу Хау фонд, Великобритания,
- IDEE , Институт за демокрация в Източна Европа, САЩ,
- IREX, Борд за международно изследване и обмен - USA,
- ADF, Американската фондация за развитие, USA
- Конрад Аденауер Ститфънд, GER,
- Холсим (Сърбия ) сл. Хр
- Запазване на Фонда на децата, Великобритания,
- УНИЦЕФ, Международен детски фонд за извънредни ситуации на Обединените нации
- Международен Mилеконтакт, Холандия
- BCIF , Фонд за Балканска Комуникационна инициатива, UK
- повече от 20 местни дарители